Ja përse Bërthama e Tokës Është Burim Energjetik, Yll i Tipit Diell në Miniaturë

                           (Argumentim i Teorisë "Toka në Rritje dhe Zhvillim))
                                           Nga Vedat Shehu 
-       A është bërthama vetëm fraksioni më i rëndë “i precipituar” në “fund”, ku përbën pjesën qendrore të rruzullit, apo mos është formuar ndryshe dhe, brenda strukturës së vet, përmban burimin e energjisë së brendshme qysh nga epoka e formimit të sistemit diellor?
-     Nëpër reshtët në vijim gjendet përgjigja ime, e përgatitur nëpërmjet përsosjes së të shprehurit lakonik të argumenteve dhe koncepteve baze të Teorisë së Tokës në Rritje dhe Zhvillim, qysh prej botimit te pare (1988).

Materia në transformim


Çdo trajtë materieje, çdo objekt kozmik, çdo objekt tokësor, çdo rrezatim, çdo force lëvizëse është rezultat i bashkëveprimit dhe shndrinit të trajtave dhe llojeve të materies nën shembullin e acidit me bazën në kimi, përgjithësuar matematikisht si (+)-i me (-)-in dhe futur ne filozofi si “uniteti dhe kontradikta e të kundërtave”. Shkurt, ekzistenca është pasoje e transformimit të ekzistencës se mëparshme; nga mos ekzistenca nuk mund të formohet ekzistenca; domethënë hiçi, hiç mbetet.

Djegia, transformimi dhe uniteti energji-materie - Kudo, ne mjedisin tone jetësor, funksionon transformimi i materies. Një nga faktorët mbizotërues në procesin e shkëputjes së njeriut nga mënyra e thjeshtë dhe e vetvetishme e shfrytëzimit të kushteve të gatshme që ofronte mjedisi natyror, ishte përdorimi i zjarrit dhe shpikja e vatrës. Mbrëmjeve të dimrit, njerëzit e epokave historike rreth zjarrit të ndezur në vatër argëtoheshin dhe vërenin sesi transformohej druri në hi duke prodhuar nxehtësi. Nga ky transformim njerëzit përfitonin rrezatimin nxehtësor që çlirohej prej djegies së molekulave organike të përbërësve fibroz mbizotërues; celulozës (C6H10O5)n dhe linjinit 
(C31H34O11)n. Në këto struktura marrin pjese edhe elementët litofilë të kripërave minerale të truallit. Në fakt, nxehtësia rrezatohet prej shpërbërjes (transformimit të vrullshëm) së lëndës drusore së djegshme: nga një anë formohen fluroret gazi karbonik dhe avulli i ujit që kalojnë në ajër, ndërsa nga ana tjetër, metalet  dhe metaloidet  litofilë të padjegshëm përbërës të qelizave dhe indeve drusore formojnë hirin, mbetjen nga djegia prej kripërash dhe oksidesh. Ja sesi shprehet ekuacioni i transformimit të vrullshëm te drurit prej djegies së plotë të celulozes si model edhe pte celulozes si model edhe pë molekulat e tjera:

                   2C6H10O5 + 12O2 + ndezje —› nxehtësi + 12CO2 + 10H2O + hi  
  (celulozë, etj.) (oksigjen, ajer) (shkrepje) (gaz karbonik) (ujë) (okside, dhe kripera)

Në fakt, edhe transformimi i ngadaltë i drurit si proces kalbëzimi në kushte natyrore, jep gaz karbonik dhe ujë, kurse kriprat mineralë dhe oksidet e shpërndara nuk mund të kenë formën e hirit.
         Vetë lenda drusore është pasojë transformimi. Nën veprimin e energjisë elektro-magnetike të Diellit, lidhjet molekulare inorganike të truallit dhe organike të humuesit, ujit dhe ajërit, bashkeveprojnë, shpërbëhen, rikonstruktohen dhe formojnë lidhje molekulare të tjera qe bëhen lëndë organike rritëse e pemëve, drurit, gjetheve dhe frutave. Komponentët qe dalin nga transformimi i drurit (djegia) shpërndahen ne sferën e qarkullimit të elementeve liofil dhe hyjnë përsëri ne procesin e rritjes së pemëve, dhe formojnë përsëri dru. Ky qarkullim ngjason me qarkullimin kozmik të materies nga yjet ne hapësirë dhe përsëri në yje. Në këtë qarkullim vigan kozmik hynë edhe transformimi i materies në brendi të Diellit dhe në brendi të bërthamës së Tokës. Në shembullin e transformimit të materies drusore nëpërmjet procesin e djegies demonstrohen më së miri që energjia kozmike është pasojë e djegies se trajtës kozmike të materies, apo transformimit kozmik të materies. Ngjashmrisht. prej kësaj djegieje rezultojnë gazet flurorë kozmikë dhe kriprat e oksidet e forta kozmike, qe janë mineralet shkëmb-formuese, hiri kozmik. Si gurët e shkembinjeve magmatikë të Tokë eshe gurët e kozmosit, meteoritet jane hi kozmikë. Konkretisht, vrojtimi i faktit që energjia diellore e integruar në molekulat e lëndës organike drusore çlirohet në energji nxehtësie, pasi lënda drusore dezintegrohet prej djegies, dëshmon fare qarte unitetin energji-materie. Që energjia është materie është vërtetuar nga teoriticienet e astrofizikës dhe kozmologjisë
Transformim, jo krijim – Njeriu në imagjinatën e vet aktive mund të formojë ide dhe përfytyrime si pasqyrime reale, por edhe joreale. Në bazë të ideve dhe imazheve që i përgjigjen përvojës dhe realitetit, mund të planifikojë, programojë dhe të projektojë veprimet e veta imediate, apo veprimtarinë afat-shkurtër dhe afat-gjetë të shoqërisë ne dobi të mjedisit lokal apo edhe global. Për cilindo është fare e qartë se në natyrë nuk ka njëtrajtshmëri dhe qetësi monotone, diferencimet në trajtat dhe llojet e materies shprehen ne vetitë e tyre të ndryshme deri në të kundërta të simbolizuara me plusin (+) dhe minusin (-) në matematikë dhe kimi. Janë këto veti të ndryshme dhe të kundërta të llojeve dhe trajtave të materies që shkaktojnë bashkëveprimet dhe shndrimet; ekuilibrin dhe çekuilibrin në dukuritë e natyrës. Njeriu, si shoqëri globale e epokës së telekomunikimit, telekomandimit dhe tele-bashkëpunimit, ka arritur ti njoh shkencërisht vetitë e llojeve dhe trajtave të ndryshme te materies dhe ka mundur, nëpërmjet teknologjisë gjithënje e më të përsosur, që këto veti t’i vere në përdorime në shumë drejtime të mirënjohura. Pra, njeriu eshte bëre krijues, faktor gjeologjik i transformimit gjeologjik te natyrës në dobi të progresit. Për më tepër arrin të projektojë e zbatojë projekte për të orientuar vetitë e bashkëveprimit dhe transformimit të materies. Kështu, nëpërmjet studimit kërkimit dhe eksperimentimit me metodë konsekuente shkencore dhe përmirësimin progresiv të teknologjisë ka arritur të hedh hapin në pragun e epokës të udhëtimeve kozmike, të bëhet jashtë-tokësor.
         Në sytë tanë, simboli i Krijuesit nderohet si çdo simbol tjetër, por nuk mund te besohet se ka krijuar Tokën me kupolë qiellore dhe njerëzit nën kujdestarinë e vet hyjnore dhe orienton gjoja edhe jetën personale te secilit deri “jetën e shpirtit” pasvdekjes. Prandaj, në shkrimet e shenjta gabimisht Perëndisë i janë dhënë tipare mbi-kozmike, si krijues i Tokës dhe mjedisit jashtëtokësor, Perëndisë duhet ti qenë dhënë atributet e një simboli të padukshëm tokësor të super-fuqishëm, por aspak për të bërë çudira krijimi dhe zhdukjeje si magjistar, do te duhej një simbol pak a shume si simboli i Zeusit, etj.
         Besimi i njerëzve në mënyrë masave në dogma fetare të ndryshme dhe shpesh gjoja divergjente, është besim ndaj shkruesve te ndryshëm, sikur gjoja libri i çdo besimi është shkruar nga një i zgjedhur i Perëndisë sipas porosive të dhëna direkt prej Perëndisë. Ironia e besimeve fetare divergjente qëndron në atë që i përkushtohen te njëjtit Zot, Krijuesit të njerëzimit, mandej, ironia vazhdon me justifikimin e politikave konfliktuale mbi bazën e disa formulimeve rituale me përmbajtje pothuajse të njëjtë, por të kompozuara në forma të ndryshme në epoka tashmë  arkaike dhe anakronike. Ironi, ithtarët e një dogme klerikale, duke u ballafaquar me tjetrën, stimulojnë politika sundimtare agresive për çekuilibrimin e nivelit të arritur te demokraacisë, shkencës dhe teknologjisë, Ngjan si ne epokën e fillimit te sundimit të monoteizmit në politikë, kulturë, shkencë dhe teknologji; epokë që mbeti sundues për 12 shekuj, deri në Rilindjen Evropiane. Ky fenomen i gërshetimit të dogmave fetare (kushtuar Zotit e Djallit) me teoritë shkencore, sigurisht brenda tolerancës së bashkëjetesës në demokracinë e epokës kozmike, toleron primitiven të ballafaqohet me modernen dhe dëshmon qarte pazotësinë ideore të njeriut mesatar për të njohur dhe kuptuar funksionimin: 1) e organizmit të vet; 2) të shoqërisë njerezore; 3) të organizmave të gjalla; 4) të Tokës si planet. Kjo paaftësi e ka ulur nivelin e njeriut mesatar ne nivelin e një qaramani, që i friksuar prej imazheve të rreme, kërkon shpëtim tek Krijuesi duke u kapur tek formulimet e shenjta, si ai që, duke u mbytur, ne përpjekjet për të shpëtuar, kapet tek flokët e vet.
         Simbolet dhe imazhet joreale shfaqen si në një ekran të mjegullt ëndërrimesh; janë si mbresa qe lë shfaqja e ylberi si gjoja objekt fizi, i pakapshëm. Kushdo që arsyeton mbi baza të vërteta e ka të qartë se edhe simboli i pakapshëm i Të Plotfuqishmit dhe i çdo simboli tjetër të cilit i atribuohet ndonjë aftësi imagjinare, është shfaqje mbresash në trajtë imazhesh të tilla, te cilat krijohen si ngacmime të ndryshme të mjedisit mbi gjendjen anatomike dhe proceset fiziologjike të organizmit tonë dhe si pasojë e bashkëveprimit të materies valoro-korpuskulare me ndijimet, shqisat tona. Imazhe të tilla nuk janë shfaqje te ndonjë vullneti të ndonjë krijese të mbinatyrshme, mbinjerëzore që mund të dëgjojë dhe vlerësojë dëshirat tona dhe të ndikohet prej tyre për të ndryshuar ecurinë e natyrshme te proceseve ne favorin tonë. Absurd! Janë të regjistruara lutjet e mitingjeve masive me kërkesën per të rënë shi, apo për të shpejtuar nga epidemitë. Absurd; nuk mund të ketë asnjë Projekt Inteligjent që të ketë programuar krijimin e materies në trajta dhe lloje të diferencuara dhe veti për të bashkëvepruar dhe për tu transformuar. Për më tepër predikohet sikur gjoja janë programuar edhe ngjarjet shoqerore deri tek ato te individit. Një ironi tjetër e epokës sonë kozmike, është besimi që vishet me arritjet shkencore, i cili materien në trajtën e energjisë, rrezatimin valoro-korpuskular e identifikon me Krijuesin, gjoja forcë e mbiarsyeshme dhe mbinjerëzore.

Transformimi kozmik i materies – Në kushtet planetare dhe orbitave të Tokë vazhdon transformimi kozmik i materies. Kështu, në përputhje me arritjet e njohura në fizikën e atomit, fizikën e grimcave, në astrofizikë dhe gjeofizikë mund të konkludojmë se esenca e bashkëveprimit, shndrinit dhe diferencimit të materies, për të dhënë pafundësinë e e kombinimeve atom-molekulare dhe valoro-korpuskulare si në Tokë edhe në hapësirën kozmike, është mënyra sesi përqendrohen e shpërqendrohen grimcat elementare dhe stër-elementare në këto trajta themeltare:
        
A) Trajtë atom-molekulare: 1) Masë e ngurtë dhe e gurtë. 2) Masë fluide.
B) Trajtë energjetike, flukse valoro-grimcore (korpuskulare): 1) Fusha fizike. 2) Rrezatime.
C) Trajtë e stërngjeshur: 1) Në yje kompaktë dhe vrima të zeza; 2) Në bërthamë të atomit.
D) Trajte kalimtare: plazmë e paqëndrueshme kalon ne elementë kimikë dhe rrezatim.
Materia e zezë; është llogaritur prej efektit gravitacional që ushtrohet ndj lëvizjes së galaktikave, por ka mbetur e pa u identifikueshme, për shkak të mungesës së shënjave për bashkëveprime dhe shndërrime të brendshme dhe rrezatim të shquajtshëm. Kështu nuk është bërë e mundur që të përcaktohen objekte të përbëra nga kjo lloj materieje. Ende, jo vetëm qe s’ka dëshmi, por nuk jepen as interpretime të hamendësuara për ndonjë lidhjeje të saj me proceset e shpërthimeve kozmike dhe me proceset e formimit të sistemeve yjore dhe planetare. Vetvetiu identifikimi i materies se zezë ka mbetur si problem astrofizikë i së ardhmes, nëse nuk bazohet në llogaritje matematike mbi një bazë imagjinare, jo-reale.


Gjenerimi i Energjisë, Magmës dhe Kores Oqeanike,

Proces Transformimi Kozmik

Një arsye veçanërisht e rëndësishme që, shumë e shumë kohë më parë, mua si gjeolog më pat tërhequr vëmendjen dhe më futi në udhën e teorisë së transformimit kozmik te materies në bërthamë të Tokës, ka qenë kureshtja ime për të kuptuar më mirë burimin energjetik të përhershëm që shkakton proceset gjeodinamike të brendshme (vullkanet, tërmetet, lëvizjet shkëputëse, zhvendosjet rrudhosëse dhe procesin planetar të largimit të kontinenteve). Kjo kureshtje më kish lindur nga që s’ma merrte mendja që shkaku këtyre proceseve ishte energjia e çliruar prej shpërbërjes se izotopeve radioaktiv shumë të rrallë në strukturën e mineraleve shkëmb-formuese që përbenin masën mbizotëruese të tokës, për më tepër edhe të plantëve, planetoideve, asteroideve, fragmenteve, copave dhe te grimcave të kometave, copërave, grimcave të reve kozmike. Kureshtja është forcë shtytëse e jashtëzakonshme, mobilizon krejt aftësitë fizike dhe mendore. Kjo kureshtje, krejt pasive qëndronte ne vete-vete, gjersa, në imagjinatën time problemi i gjenerimit te forcës lëvizëse gjeologjike u kombinua me shpërthimet kozmike me trajtën e superngjeshur të materies së yjeve neutronik, me hipotezën e largimit të kontinenteve, me gjenerimin progresiv te kores oqeanike (fig. 1) dhe me strukturën e bërthamës (fig2). Menjëherë përpilova tezat e punës studimore për të vërtetuar që kontinentet largohen nga njeri tjetëri dhe Toka rritet sepse konfirmohet nga formimi progresiv i kores oqeanike prej transformimit të një materieje kozmike, nga trajta e vet e stërgjeshur në trajtën e zakonshme atom-molekulare dhe në trajtën e super-rralluar të flukseve materiale valoro-korpuskulare; në rrezatime dhe fusha fizike. Kjo trajtë e stërngjeshr dhe e transformueshme duhej te kishte formuar një vatër te koncentruar ne bërthamë, qysh ne fazën e planet-formimit. Ne procesin e punës studimore konceptimi i procesit që shkakton rritjen u integrua me të dhënat faktike dhe interpretimet e Tektonikës së Pllakave, e mandej me ato te Zgjerimit të Tokës. Kështu, pas shumë vjetësh arrita botimin e teorisë (1988).
         Siç më duket mua, në procesin e punës time konfirmohet përcaktimi i Anshtainit qe “Imagjinata është më e rëndësishme se sa njohuritë, sepse njohja është e kufizuar ....., ndërsa imagjinata e përfshin të gjithë botën dhe nuk mund të arrihet ndonjëherë që të njihen dhe të kuptohen të gjitha”. Kështu përfytyrimi im u konsolidua siç paraqitet aktualisht në figurën 1. Kjo figure dëshmon drejtpërsëdrejti se Toka rritet dhe prandaj duhet që, në zonën qendrore të bërthamës, të funksionoje një mekanizëm që të gjenerojë masë atom-molekulare dhe energji.
         Tashmë dihet, llogaritja e sasisë së energjisë që çlirohet nga dizintegrimi i izotopeve radioaktivë, fare të rrallë dhe të shpërndarë, është aq e pamjaftueshme, sa, edhe sikur ky proces të vepronte i përqendruar, nuk do të arrinte të shkrinte, qoftë edhe një fragment te vogël te masës së Tokës dhe t’a mbante të shkrirë për një interval kohe fare të shkurtër, jo më të qëndrojë dhe veprojë si burim nxehtësie i përhershëm. Këtej del nevoja të kërkohet dhe të gjendet nje burim tjetër që të veprojë si zjarre i pashuar në një vatër të përhershme, diku në brenditë e Tokës.Veçoritë Strukturës së bërthamës (fig.1 dhe 2), na tërheqin vëmendjen se duhet të përmbajnë burimin energjetik.
         Pra, bërthama nga ana e vet, me përbërje, strukturë, gjendje, veti dhe sjellje krejt të ndryshme nga mbështjellja silikate, duhet të përmbaj vatrën energjitike, ku digjet diçka. Që të ndizet zjarri dhe të vazhdojë të qëndrojë i ndezur, në një vatër të tillë duhet të transformohet një materie kozmike e stërngjeshur. Kjo materie kozmike duhet te jetë një koncentratë i stërngjeshur prej grimcash e stërgrimcash elementare që, pas shkrepjes prej shpërthimit kozmik,dhe ndezjes, transformohen vetvetiu, çlirohen në grimca të lira, bashkeveprojnë me njëra tjetrën dhe rikonstruktohen duke formuar fusha fizike dhe plazmë të paqëndrueshme që kalon në bërthama atomesh dhe rrezatime. Faktikisht, e kemi vështirë ta pranojmë domosdoshmerinë e këtij interpretimi, sepse, për opinionin e konsoliduar, është si ta kthejmë rymën e lumit mbrapsht. Në fakt, pas zgjidhjes, opinionit do t’i duket interpretim fare i thjeshte, si vezë e Kulombit; diçka e thjeshtë; vetëm se duhet të të vejë mendja. Ne vijim, hap pas hapi, do te mbrijmë vetvetiu në konkluzionin e duhur. Le të vazhdojmë më tej.

Figura 1. Profili skematik terthor fundit të Oqeanit Atllantik tregon rritjen e kores oqeanike si dëshmi e rritjs së Tokës (A), që nga momenti fillestar i çarjes mes-Atlantike (B) prej procesit te rritjes së Tokës.
           A. Plisat kontinental (1 në figurën A), që më parë kanë qenë në kontakt (në një rruzull të vogël Fig. B), janë larguar gradualisht nga çarja mes-oqeanike, ndërsa hapësira e lënë mbrapa mbushej njëkohësisht me materie bazaltike të gjeneruar rishtas që formon brezat e njëpasnjëshëm bashkëngjitur (2 deri ne8) të kores oqeanike të zhvendosur simetrikisht nga çarja. Kjo tregon që gjenerimi kores oqeanike midis plisave continental të larguar është dëshmi e procesit të rritjes së Tokës për shkak të shtesës së masës atom-molekulare të transformuar nga e njëjta sasi mase e stërngjeshur në thelbin e bërthamës. 
         B. Momenti fillestar i copëtimit të kores kontinentale të Tokës së dikurshme të vogël dhe formimi i kores oqeanike Atlantike, ndodh procesi i qartë i rritjes i shkaktuar nga transformimi i thelbit të stërngjeshur dhe ultra te hollë që është pozicionuar midis bërthamës së jashtme të shkrirë (ngjyrë e kuqe) dhe bërthamës së brendshme të ngurtë (gri) [Autori]. 

Bërthama e Tokës, Yll  i Tipit Diell në Miniatrë


Një kokër bajame është bërthamë e natyrshme me thelbin e vet brenda, ndërsa brenda në një frutë me tul si pjeshka gjendet bërthama që përmban thelbin brenda. Pikërisht thelbi është esencë, farë, embrioni i procesit të rritjes. Këtej unë, formulova kuptimin esencial të teorisë time, thjesht kështu: “Çfare mund të thuhej për bërthamën e pjeshkës, në se ne do të njihnim cipën e saj dhe diçka nga tuli? . . . . Do të thuhej se edhe planeti ynë nuk e ka bëre ai bërthamën, por përkundrazi, bërthama, më saktë thelbi i saj e ka bërë tokën, Tokë dinamike”. 
         Nëse është kështu, atëherë mund të konkludohet që në bërthamën e Diellit, mund të mos jetë hidrogjeni thelb që transformohet dhe shkakton sintezën bërthamore të elementëve kimikë, burim i energjisë dhe masës së lementëve kimikë. Shkallë - shkallë, ne mund ta kalojmë ketë problem nga e veçanta tek e përgjithshmja, thënë më mirë, proceset gjeodinamike të Tokës tek energjia e Diellit; nga tektonika globale tek transformimi kozmik i materies dhe origjina e bërthamës së Tokës; nga dinamizmi i bërthamës së Tokës deri matanë qiellit të zi kozmik të Shpërthimit të Madh dhe matanë geocentrizmit të universit të vrojtuar, universit tonë, gjoja. Por në këto rreshta ne po ndalemi vetëm të argumentojmë se pse burimi i dinamizmit të Tokës ndodhet brenda në bërthamë (fig. 2) 
         Teoritë globale gjeologjike, pavarësisht nga prirjet e tyre, nuk u përkasin vetëm problemeve të Tokës, sepse, duke u ballafaquar me dinamizmin e Tokës, ato vihen në lidhje direkte me or igjinën e saj, dhe kështu, ato nuk mund te shkëputen nga problemet kozmologjike për mënyrën sesi reja e qetë gazore-pluhurore mundi të kthehej në mjegullnajën dinamike të sistemit diellor, dhe sesi planeti ynë gjeneron pareshtur magnetizëm, nxehtësi dhe fenomene gjeodinamike (vullkane dhe termet), që nga formimi i tij si një trup aglomeratik rreth 4,5 - 4.6 miliardë vjet më parë. Unë kam mundur të argumentojë që Toka zhvillohet nëpërmjet rritjes prej transformimit të thelbit të bërthamës. Këtu në këtë tablo konçize, unë do mundohem të shpiegoj esencën e këtij transformimi të veçantë. 

             Fig. 2. Struktura dinamike e bërthamës së Tokës
Dinamizmi i bërthamës shprehet tdemonstrativisht prej prej pozicionit të bërthamës se jashtme të shkrirë E (me shigjeta te përkulura) midis mantelit të shtanget D (me pika) dhe bërthamës së brendshem të shtangët G (me pika e pika me të forta diferencohet pjesa e saj me e brendshme). Për më tepër dinamizmi përforcohet me praninë e dy shtresave gjeosferike kalimtare me material te shkrirë dhe te ngrirë (secila me pllanga dhe pikëza brenda), njëra (F), në kontakt me berthamëm e brendshme (G), tjetra (D”), në kontakt me masën e ngrire te mantelit (D). Ky diferencim fazor shpreh praninë e burimit energjetik thelbit te bërthemës të supermgjeshur dhe ultra- të hollë (vija rrethore e ndërprë në zonën e kontaktit të të dy bërthamave). 

         Në mënyrë që të krijohet një koncept real i dinamizmit të tokës, le të shqyrtojmë strukturën e detajuar të bërthamës këtu në figurë. Kjo figurë është një skaner i përpiluar me anë të studimit të valëve të tërmeteve nga gjeofizikanët. Një shqyrtim i vëmendshëm i këtij skaneri më mundësoi që të depërtoj përtej kësaj strukture gjeocentrike, statike në dukje, dhe ta hidhja vështrimin te proceset e dukuritë e paregjistruara dhe të pakapshme që shkaktojnë dinamizmin e kësaj strukture. Një dukuri që s’është kapur nga skanimi dhe që fletë për dinamizmin e bërthamës, është zbulimi nga gjeofizikanët se rrotullimi i plotë (në 24 orë) i bërthamës së brendshme rreth boshtit bëhet për një fraksion të sekondës më shpejt se rrotullimi i krejt rruzullit. Ndërsa në figurë, dinamizmi i bërthamës, gjithashtu i pakapshëm nga skaneri, është shprehur demonstrativisht nga pozicioni dominues i bërthamës së jashtme të shkrirë, e cila është e vendosur midis dy gjeosferave të ngurta, brenda mbulesës silikate të mantelit dhe përjashta bërthamës së brendshme. Për më tepër, kjo përforcohet nga fakti që kufiri i bërthamës së jashtme me secilën gjeosferë të ngurtë bëhet nëpërmmet një zone (shtrese) gjeosferike kalimtare të ngushtë që përbëhet me material të përzier të shkrirë dhe të ngurtë. Këto shtresa tregojnë për kalimin gradual të materies së shkrirë në atë të ngurtë.
       Pra, nëse kjo masë e shkrirë e bërthamës së jashtme, që ngurtësohet në të dy drejtimet, nuk do të zëvendësohej vazhdimisht, atëherë krejt bërthama do të ishte ngurtësuar shumë kohë më parë, pas formimit. Pra, një funksionim i tillë i strukturës së bërthamës hedh poshtë drejtpërsëdrejti idenë për përbërjen e saj nga një masë inaktive e thjeshtë prej hekur nikeli (Fe-Ni) e rënë si masë më e rendë. Në këtë mënyrë, konfirmohet fare thjesht mekanizmi gjenerues i energjisë që mban te shkrirë bërthamën e ashtme., qe s’mund të jetë në periferinë e jashtmr te saj dhe te drejtohet drejt qendrës, por përkundrazi diku ne periferinë e brendshme dhe me zhvendosje kryesisht përjashta. Kuptohet, nuk behet fjalë për energji të çliruar nga disintegrimi i izotopeve radioaktiv, por per ndonjë mënyrë kozmike transformimi të materies.
       Shumë studiues, midis të tjerëve, kanë shfaqur idera te ndryshme se zgjerimi i Tokës shkaktohet prej kalimit të bërthamës nga një gjendje me një densitet jashtëzakonisht te lartë në një gjendje me densitet normal, por asnjeri prej tyre nuk ka mundur ta identifikojë shkakun e vërtetë si një mekanizëm specifik si burim i prodhimit të energjisë dhe i lidhjeve molekulare që shkaktojnë zgjerimin. Në fakt, bërthama, as si një e tërë, as veçmas si e jashtme apo e brendshme, nuk do të mundte të vepronte si një shkak i tille, falë strukturës së saj me diferencim funksional gjeocentrike  (fig. 2).
       Këtej, del e nevojshme që të zhvillohet një teori e re, e bazuar plotësisht në metodën shkencore, që të përcaktojë shkakun e proceseve gjeodinamike Tokës dhe të rritjes së saj. Kjo mund të realizohet me sukses me anë të një modifikimi shumë të thjeshtë, duke e zhvendosur dinamizmin nga manteli në bërthamë. Vetëm një mekanizëm i tillë, që vepron brenda në bërthamë mund të bëhet shkak, si për dukuritë gjeotektonike, ashtu dhe për procesin e rritjes së Tokës.
       Fakti, që te dy bërthamat, duke pasur diferencime në strukturë, dhe në shpejtësinë e rrotullimit si të ishin dy trupa rreth të njëjtit bosht. tregon se midis dy bërthamave duhet të ndodhet diçka, e pakapshme dhe e paregjistrueshme një diçka si ekran ndarës që funksionon si gjenerues energjie. Energjia e çliruar, me prirje për tu larguar nga burimi e mban bërthamën e jashtme në gjendje të shkrirë, ndërsa intensiteti i ndikimit të kësaj energjie dobësohet gradualisht në të dy anët e burimit; bie menjëherë në drejtim të bërthamës së brendshme të ngurtë, por bie ngadal në drejtim përjashta, drejt mantelit. Natyrisht, masa mbizotëruese e bërthamës së shkrirë gjendet nga ana e jashtme e ekranit energjetik.
       Duke arsyetuar se energjia nuk është diçka në vetvete, por çlirohet nga transformimi i materies, atëherë duhet të gjejmë se çfarë lloj materieje transformohet. Në bazë konceptit modern të unitetit të materies dhe energjisë në fizikë, një rol të tillë energjetik brenda në bërthamë duhet ta luaj një mekanizëm prej ndonjë trajte materieje të pazakontë. Këtej, krejt në mënyrë të natyrshme, mund të nxirret konkluzioni se materia e këtij mekanizmi duhet të jetë e një trajte të stërngjeshur, e cila, nëpërmjet transformimit, shkakton dinamizmin e Tokës dhe rritjen e saj, vepron tamam si thelb bërthame. Kjo materie e tejngjeshur argumentohet të jetë e përngjashme, nga funksioni i transformimit, me materien e tejngjeshur të bërthamës së atomit, apo me atë të yjeve kuark-neutronikë. Ky thelb është pikërisht shkaktari i diferencave midis dy bërthamave, prandaj i takon të jetë pozicionuar diku në periferi të bërthamës së jashtme afër kontaktit me shtresën kalimtare për në bërthamë të brendshme. Bërthamën nuk mund ta kuptojmë pa thelbin e vet të transformushëm, qysh nga origjina e formimit të Tokës si planet.
       Bërthama e Tokës ka qenë vetëm njëra prej bërthamave planetare shumë të jashtëzakonshme që rrotulloheshin rreth një bërthame qendrore supergjigante, diellit fillestar, dmth, në fazën foshnjore të formimit të Sistemit Planetar prej mjegullnajës. Mandej, ashtu si bërthamat e tjera në këtë fazë fillesatare, edhe bërthama e Tokës ishte burim energjie, lëshonte grimca e nën-grimca, rrezatim dhe plazmë, Me kalimin e kohës, masa mbizotëruese e plazmës së sapoformuar rikonstruktohesh në një trajtë atom-molekulare që duke u ftohur formonte lidhje silikate që do te formonin masën e ngurtë gurore që do të mbështillte bërthamën. Kështu filloi procesi i formimit dhe rritjes së Tokës prej transformimit të thelbit energjetik të bërthamës. Në këtë proces u tërhoq edhe materiali i mjegullnajës brenda rrezes se veprimit të gravitacionit te bërthamës. Më tej masa e Tokës, gjatë rritjes, mbeti pothuajse konstante, sepse e njëjta masë e stërngjeshur e nëngrimcave dhe grimcave të lëshuara prej thelbit të bërthamës, e rikonstruktuar në strukturën e elementëve kimikë, zë një vëllim jashtëzakonisht më të madh se në gjendjen e mëparshme të stërngjeshur.
       Natyrisht, si në çdo burim energjik, rrezatimi dhe materia atom-molekulare e formuar rishtas në gjendje të shkrirë apo të gaztë zhvendosen në dy drejtime; përjashta dhe përbrenda:
       Së pari, pjesa mbizotëruese e masës të sapoformuar, e cila zhvendoset përjashta, kalon bërthamën e jashtme të shkrirë dhe përmes shtresës sferocentrike kalimtare ngurtësohet gradualisht në pjesën e poshtme të mantelit, dhe mandej, masa e mbetur, e shoqëruar nga rrezatimi, vazhdon të rrjedh në drejtim përjashta, duke formuar struktura shtëllungore dhe ndërfutje anash nëpër mantel. Mandej, tensionet e rritjes së mantelit shkaktojnë çarjen e litosferës së brishtë dhe shtytjen e magmës së re, përmes udhëve të trashëguara. Nëpër këto udhë të pjesës periferike të mantelit dhe litosferës përqendrohet dhe ngurtësohet në nivele të ndryshme, ku mund të krijojë disekuilibër gravitativ dhe rivendosjen e tij, për pasojë tërmetin. Më tej, pjesa e saj e fundit, duke arritur sipërfaqen si llavë vullkanike, plotëson njëherazi, hapësirën e çarjes përkatëse që do të krijohej prej largimit të fragmenteve (pllakave) të litosferës, për shkak të procesit të rritjes së Tokës
       Së dyti, një fragment më i rëndë i elementeve kimike (ndoshta me mbizotrim te elementeve Fe-Ni) me një fluks rrezatimi fragmentar lëviz drejt qendrës duke kaluar nëpër një shtresë fare të hollë të shkrirë që renditet në bërthamën e jashtme dhe, përmes shtresës kalimtare, furnizon bërthamën e brendshme dhe bëhet shkaku i gjendjes së saj të ngurtë, gjeomorfologjisë së sipërfaqes së saj të veçantë si dhe i strukturës së saj gjeocentrike.
       Prania e kësaj diafragme të tejngjeshur e ndan rruzullin tokësor në dy sfera, të cilat rrotullohen në mënyrë të diferencuar rreth të njëjtit bosht; faktikisht bërthama e brendshme rrotullohet më shpejt gati për gjysëm grade në vit. Diferencimi bëhet nje dite 24-orshe në rreth 700 vjet.
       Me anë të këtij procesi transformues, Toka rritet, ndërsa bërthama e jashtme e shkrirë qëndron ne ekuilibër dinamik ose rritet shumë ngadal. Procesi mund të ndikohet edhe prej ndonjë ngacmuesi të jashtëm, i cili, ngjashmërisht me rrezatimin elektromagnetik (të intervalit të dritës), në rritjen e bimëve, nuk influencon në shtimin e masës së Tokës.
       Bërthamat fillestare me thelb të tejngjeshur brenda resë planetare, ka shumë mundesi që origjinën ta kenë prej ndonjë shpërthimi të tipit supernova. Rrjedhimisht, del detyrë shkencore që Toka të konsiderohet objekt kozmik aktiv dhe të vështrohen dhe rivlerësohen konceptet e sotme të transformimit të materies si në mikrobotë dhe në megabotë; në fizikë dhe astrofizikë poashtu. Kështu, hipoteza e origjinës së sistemit diellor duhet të modifikohet në pajtim me mekanizmin e thelbit të bërthamës të procesit të rritjes dhe zhvillimit të Tokës.

       Si përfundim, bërthama e Tokës përfaqëson një diell në miniaturë brenda mbulesës së vet silikate, ndërsa Dielli, meqenëse është yll, mbetet një bërthamë stër-gjigante e zhveshur (Figura 3).


                    Figura 3. Temperaturat e atmosferës së Diellit.
Demonstrim i qartë i temperaturave në berthamé te Tokes: drejt brendise ne berthamen e brendshme te Tokes materia ngurtësohet se uet temperatura; ndersa duke u larguar nga qendra rritet se vazhdojn bashkëveprimet nga shndrimi

       Prania e burimit energjitik , jo përjashta, po brenda në bërthamë të Tokës, nuk është supozim shkencor, por konkluzion shkencor;  është e vërtetë shkencore. Mund të diskutohet për trajtën probable të materies së thelbit të bërthamës dhe mënyrën e transformimit, por jo për ekzistencën apo mos-ekzistencën e kësaj vatre energjetike midis dy bërthamave., është një diell në miniaturë brenda materies atom-molekulare, të gjeneruar kryesisht nga vetë bërthamë, pikërisht nga  i thelbi i transformueshëm i saj. Duke vrojtuar Diellin nxirren konkluzione për të interpretuar bërthamën, ndërsa duke studiuar bërthamën e Tokes nxirren konkluzione për brenditë e Diellit.
.
Aplikimi: Pervçse është nje teori që revolucionarizon botkuptimin për origjinën dhe zhvillimin e rruzullit tokësor në kuadrin e sistemit diellor dhe orientimin e kërkimeve në Kozmos, ka edhe një rëndësi praktike për orientimin e kerkimeve gjeologjike. Konkretisht le të vështrojmë përkatsisht nja dy-tri çështje problematike.
       Së pari le të shohim aplikimin në kërkimet kozmike. Së fundi është njoftuar nga NASA zbulimi i një sistemi planetar me diell të dyfishtë. Kjo dukuri nuk mund ti përshtatet modelit ekzistues te planet-formimit, siç i janë përshtatur zakonisht shume dukuri te zbuluara pas formulimit të modelit te pranuar gjithë-anësisht. Ne fakt ky fenomen është dëshmi demonstrative për praninë dhe funksionimin e thelbit të bërthamës. Kështu, një sistem i till planetar, i cili ka qendër rrotullimi dy yje binjakë, ku dielli më i vogël ngjan si satelit i diellit më të madh, ka prejardhje direkt nga nga një përngjitje apo akrecion i veçantë bërthamash me thelpinj të superngjeshur që shpie drejt formimit të një dielli të vogël satelit në vend të një planeti gjigant.
       Së dyti, le të marrim në shqyrtim teorinë e origjinës së naftës dhe gazit natyror: Egzistojnë dy teori rreth origjinës së hidrokarbureve (naftës dhe gazit natyror); e para, teoria biogjene e shpjegon formimin e tyre nga mikro-organizmat e fosilizuara, dhe e dyta, teoria abiogjene e shpjegon formimin e tyre nga reaksione kimike të caktuara. Nga ana tjetër, teoria biogjene nuk mund të shpjegojë praninë e vend-burimeve të hidrokarbureve shumë të mëdha në thellësitë e pazakonta nën sipërfaqe dhe praninë e tyre në disa objekte kozmike. Këtej, ka dalë nevoja të modifikohet origjina biogjene, sikur gjoja hidrokarburet në të tilla mjedise nuk kane lidhje me botën organike te sipërfaqes; por me një botë organike imagjinare sikur bakteret termofile që jetojnë dhe mund të shumohen vrullshëm edhe në një temperaturë prej rreth 26° C; mbi temperaturën e vlimit te ujit, mund të zhvillohen e shumohen në përmasa fantastike në brenditë e thella të Tokës dhe në mjedise të trupave të tjerre planetarë. Pavarësisht se ky modifikim është pa baza, teoria biogjene është ende teoria dominuese dhe standarde, sepse reaksionet kimike, me të cilat mënyra abiogjene është arsyetuar, konsiderohen se janë mundë mundësia teorike, me fare pak mundësi, që të ndodhin. Të dhënat faktike argumenta të forta për mëntrën sintetike te formimit te hidrokarbureve. Por, në fakt, teoria abiogjene ka nevojë për më shumë njohje ër arsyetimin e sintezës në një menyrë tjetër: Formimi i molekulave të hidrokarbureve në mënyrë abiogjene ka shumë mundësi që të ndodh nga sinteza direkte e atomeve të hidrogjenit dhe karbonit të formuar rishtas nëpërmjet të transformimit të thelbit të bërthamës, sikurse formohen lidhjet e tjera molekulare të elementeve kimikë. Në faza të caktuara të zhvillimit natyrshëm mund të ndodhë tepri siliciumi që vrullshëm kap oksigjenin në formimin e silicës dhe të lidhjeve silikate; krijohen kushte që karboni nuk mund të formojë gaz dhe hidrogjeni formon dot ujë; si pasojë tepria e hidrogjenit lidhet me teprinë e karbonit ne vargjet CnH2n-2.
       Së treti, në bazë të kësaj teorie kërkimet në Albanide për xeherorë të lidhur gjenetikisht me ofiolitet duhet kërkuar në tabanin e stivnajës mesozoike kryesisht karbonatike dhe jo brenda saj. Në zhvillimin mesozoik ndodhin, nga një anë diferencime tektonike dhe erozionale dhe jo procese vullkanizmi,  kurse nga ana tjetër një vazhdimsi e pandërprerë depozitimesh sedimentare pa asnjë shenjë veprimtarie vullkanike.. Megjithatë, mangësitë e praktikës së kërkimeve justifikohen në bazë të hipotezës-rutinë të formuluar shtrembër prej shkallës se ulët të njohjes dhe të trashëguar dorë pas dore si teori e standardizuar e mirëqenë, stafet brezave të kërkuesve, si doktrinë shabllone.
  *         *          *
Bërthama, ilustrim

                                      Prezantim artistik i thjeshtësuar i bërthamës së Tokës.
Këtu, në figurë (të marrë nga interneti), shihen të dyja bërthamat e Tokës: bërthama e jashtme e shkrirë (me të verdhë) dhe e brendshmja e ngurët (me të kuqe). Rrethi i zi në mes të dy bërthamave në figurë është vizatuar pikërisht aty, ku është argumentuar prej meje pozicioni sferik i thelbit të bërthamës, diku në zonën e kontaktit të bërthamës së jashtme me atë brendshme.

Milky Way, ilustrim
Paraqittje artistike e Udhës së Qumështit

Këtu, ne pak me shumë se një e katërta e largësisë së periferisë gjendet pozicioni i Tokës (Sistemit Diellor (afërsisht 26 milion vjet drite nga qëndra).

Shënim: Në këtë shkrim jepet një tabllo shkencore për burimin e energjisë së bërthamës së Tokës prej transformimit kozmik të materies si në një yll të tipit Diell në miniaturë; integrohet në mënyrë lakonike esenca e teorisë sime, që Toka nuk e formoi bërthamën, përkundrazi bërthama, apo thënë më mirë, thelbi i saj i stërngjeshur, i vendosur si diafragmë midis të dy bërthamave, e ka bërë bërthamën energjetike dhe Tokën, Tokë dinamike. Kjo teori, nën tituj të ndryshëm ësht botuar si libër (Tirane, 1988; 2009), artikull ne Buletinin e Shkencave Gjeologjike (1/2010- 2011), ndërsa me titull: “Earth Expansion through Activity of the Earth Core-Kernel as an active Cosmic Object” (“Ekspansioni i Tokës nëpërmjet Transformimit të Thelbit të Bërthamës së Tokës si një Objekt Aktiv kozmik”) është paraqitur dhe referuar në formë artikulli në Konsultën e Eriçes (4 - 9 Tetor 2011) në Sicili, Itali dhe u botua në vëllimin përkatës: “Selected contributions of the Interdisciplinary Workshop, “The earth expansion evidence” – A Challenge for Geology, Geophysics and Astronomy; Main Editor Giancarlo Scalera. Roma 2012”.[Kontribute të Përzgjedhura të Konsultës interdisiplinare, “Dëshmi të Zgjerimit të Tokës” – Sfidë për Gjeologjinë, Gjeofizikën dhe Astronominë” Botues Kryesor Giancarlo Scalera].
       Ndërsa teoria eshte paraqitur në libër (shqip 1988, 2009 dhe anglisht USA, 2005) dhe mund e kërkohet këtu:

       Nje botim lakonik i mbiquajtur “Pemflete Shkencor” eshte botuar ne Tiranë (2013) shqip dhe Anglisht (Scientific Pamphlet).
       Në këtë kumtim janë ngjeshur të dhënat, interpretimet dhe konkluzionet, që përbëjnë boshtin e teorisë, plotësuar suksesivisht.

Vedat Shehu (Prof. Dr. & Inxhinier gjeolog)
       Vedshehu@yahoo.com,
       124 N.Manin St. Sharon, MA. 02067
        Boston Shkurt 2012/, përtëritur Mars 2015

No comments:

Post a Comment